III Jornada tècnica: La volta catalana

Hem participat en la tercera edició anual de les Jornades de volta catalana, organitzades per El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Totes les jornades han estat coordinades per Manuel Julià i Macias.

La jornada vol potenciar i donar a conèixer el valor patrimonial d’aquesta tècnica constructiva, i alhora ser un espai de reflexió entre ponents i assistents sobre la volta catalana com a cas paradigmàtic d’una tècnica tradicional vigent. La jornada d’aquest any s’ha centrat en l’edifici de l’antiga fàbrica Asland, el seu disseny únic, l’aportació de Rafael Guastavino, els materials i conglomerants utilitzats, així com les diferents tècniques de rehabilitació de la volta catalana.

La nostra ponència ha sigut l’exposició del treball de REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR, elaborat conjuntament amb Manuel Julià. L’objecte d’aquest treball ha sigut el de descriure, analitzar i valorar el conjunt del Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, mitjançant la recopilació de tota la informació disponible actualment. Amb aquesta anàlisi, i en la mesura que la documentació consultada ho ha fet possible, s’ha fet una valoració i programació de les actuacions d’intervenció en el conjunt necessàries per tal de garantir un bon funcionament de l’equipament i s’han proposat un seguit d’estudis complementaris que es consideren necessaris.

La principal conclusió de l’estudi és que l’estat de conservació de gran part del conjunt catalogat com a BCIN és molt dolent i està en risc de col·lapse i que fa falta una actualització d’alguns estudis previs que han quedat obsolets (aixecament gràfic, analítiques de materials de revestiment, etc.) i la realització de nous estudis per poder abordar un Pla Director ajustat a la realitat existent i als valors patrimonials del conjunt.

 

Les primeres mesures que s’haurien de prendre serien les necessàries per garantir l’estabilitat i conservació de tot el conjunt, adequant-lo a la visita pública per posar en valor tots els espais. Cal millorar l’estanqueïtat de totes i cadascuna de les cobertes que presenten filtracions, consolidar les estructures malmeses, millorar l’atractiu turístic i els serveis de cara als visitants i anar dotant de nous usos el conjunt per tal de garantir el seu manteniment a llarg termini.  Aquests objectius han d’anar de la mà del respecte pel seu VALOR PATRIMONIAL, l’establiment de VINCLES AMB EL TERRITORI i de la potenciació del vessant de CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE que té el gran protagonista d’aquest edifici, la volta de maó de pla.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background